REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej Nr 27 W Krakowie im. Marii Konopnickiej

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki

wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie

do samodzielnego myślenia.

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form  kultury fizycznej  w pomieszczeniu i na zewnątrz , mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań,

uzdolnień dzieci.

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki

oraz kształtowanie kulturalnych  nawyków życia codziennego.

5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości

oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym

szkoły.

 

II.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica przeznaczona jest w szczególności dla:

-uczniów rodziców/opiekunów pracujących,

-uczniów z rodzin niepełnych (rodzic/opiekun pracuje),

-uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, bez względu na to czy rodzice/opiekunowie

pracują.

a) Jeżeli dziecko nie spełnia wyżej wymienionych warunków rodzice/opiekunowie w szczególnych okolicznościach  mogą prosić Dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

b) Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu.

2. Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00 dostosowując się do

planu zajęć dydaktycznych dzieci.

a) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przyprowadzone przed rozpoczęciem pracy

świetlicy.

b) Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka przed zakończeniem pracy

świetlicy.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest:

-wypełniona karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej,

-przedłożenie zaświadczenia lub oświadczenia o zatrudnieniu przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Pełną dokumentację rodzice składają corocznie w wyznaczonym terminie przez

wychowawców świetlicy.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo –wychowawczej.

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego

regulaminu świetlicy.

 

IV. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym - nawet krótkim oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy zostają zapoznane z zasadami BHP.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku

zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie odkupują zniszczoną rzecz

lub ponoszą koszty naprawy.

5. Na zajęciach świetlicowych dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3,

PSP i innych nośników multimedialnych oraz przedmiotów przyniesionych z domu.

6. Za zaginione telefony, MP3, PSP i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione

z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do

domu.

8.Wychowankowie są odbierani ze świetlicy przez rodziców/opiekunów osobiście lub

przez wyznaczone osoby, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic/opiekun  nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka, o ile do świetlicy zostanie dostarczone pisemne upoważnienie od rodziców/ opiekunów dziecka.

10. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za samodzielny powrót dziecka do

domu lub pod opieką upoważnionych osób.

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

12. Dzieci po zajęciach lekcyjnych są przyprowadzane do świetlicy przez nauczycieli

z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć.

13. Na zajęcia dodatkowe dzieci są odbierane i przyprowadzane przez instruktorów lub nauczycieli prowadzących takie zajęcia. Instruktorzy/nauczyciele w czasie trwania zajęć

ponoszą odpowiedzialność za dzieci.

14. Za dziecko, które nie dotarło do świetlicy, a samodzielnie opuściło teren szkoły, wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.

15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

16. W przypadku, gdy dziecko swoim zachowaniem uniemożliwia prawidłową pracę świetlicy lub zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci rodzice/opiekunowie dziecka będą wzywani na rozmowę z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem lub wychowawcą klasy.

Jeżeli zachowanie dziecka nie ulegnie poprawie, Dyrektor może udzielić nagany dziecku.

16. Świetlica utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami, wychowawcami klas,

pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

V. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

1. Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków,

b) uczestniczenia i udziału w organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

e) życzliwego, podmiotowego traktowania,

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g) korzystania z materiałów plastycznych, gier i zabawek świetlicowych.

 

VI. OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

d) informować każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu ze świetlicy,

e) zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

f) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i na stołówce szkolnej.

g) przestrzegać wewnętrznego regulaminu świetlicy