Jak zapisać dziecko do świetlicy?

 

 

1. W celu dokonania zapisu do świetlicy należy dostarczyć wypełnioną "Kartę zapisu dziecka" (można pobrać ze strony lub z sekretariatu szkoły) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców (opiekunów). Pełną dokumentację rodzice składają corocznie w terminie wyznaczonym  przez wychowawców świetlicy. Zapisy dokonywane są corocznie- dotyczy to także dzieci, które uczęszczały w poprzednim roku do świetlicy.

 

a) W przypadku rodzin niepełnych wystarczy zaświadczenie jednego z rodziców (prawnego opiekuna dziecka). Osoby prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

 

b) Rodzice dzieci oczekujących w świetlicy na autobus szkolny nie muszą przekładać zaświadczenia o zatrudnieniu.

 

2. Procedurę zapisu w trakcie roku szkolnego oraz w przypadkach pozaregulaminowych należy każdorazowo uzgodnić z wychowawcą świetlicy.