Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego dla uczniów, którym  rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica stanowi integralną część szkoły. Jest miejscem  przeznaczonym  na wypoczynek i relaks po trudnych zajęciach lekcyjnych.

 

Cele i zadania świetlicy:

 

1. Zorganizowanie opieki wychowawczej dla dzieci przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
2. Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego i dbającego o dobre samopoczucie dzieci.
3. Integracja uczniów poprzez zabawę.
4. Otoczenie opieką i troska dzieci o szczególnych wymaganiach edukacyjnych, wpojenie zasad tolerancji, zrozumienia i poszanowania wszelkiego typu odmienności.
5. Organizowanie zajęć rozszerzających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
7. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy przy odrabianiu lekcji.
8. Uwrażliwianie dzieci na święta narodowe, kościelne i okolicznościowe.
9. Rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej i lokalnej.
10. Współdziałanie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.